Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχέδιο -κατευθυντήριες γραμμές ενεργειακού προγραμματισμούΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Ι. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε.Ε Κύριος στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι "τα τρια 20 ως το 2020" πιο συγκεκριμένα: - Μείωση των εκομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 20% . - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. - Αύξηση του ποσοστού διείδυσης των ΑΠΕ στο 20% της τελικής κατανάλωσης. - Συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές κατά 10%. Στόχοι δεσμευτικοί και για τη χώρα μας με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική: Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 4%, για τις κατηγορίες εκτός ETS σε σχέση με το 2005, αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας το 2020 στο 18%, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. Ο σπουδαιότερος και πιο δύσκολος στόχος είναι αυτός της βελτίωσης της απόδοσης.


ΙΙ. ΑΞΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η προώθηση των ενεργειακών στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργειακού σχεδιασμού. Επιβάλλεται μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για: -Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού - Εξοικονόμηση ενέργειας - Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. - Χαμηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές ρεύματος, ΦΑ,καυσίμων. α) Για την ασφάλεια του εφοδιασμού απαιτούνται: -Βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων, σημαντική αύξηση των ΑΠΕ, διατήρηση των λιγνιτών, ανάπτυξη του προς αξιοποιήση υδροδυναμικού -Καθορισμός τρόπου, ποσοστού χρήσης, και ανωτάτου ποσοστού διείσδυσης του ΦΑ.(Ενίσχυση της διείσδυσης στον τριτογενή και οικιστικό τομέα) -Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο στις μεταφορές και στην ηλεκτρική ενέργεια (ΗΕ). -Αύξηση της επάρκειας και του εφεδρικού δυναμικού ΗΕ. -Ανάπτυξη διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσων και δικτύων στην ΗΕ, στο ΦΑ και στο πετρέλαιο -Αυτονομία και επαρκή αποθέματα ασφαλείας σε λιγνίτες, ΦΑ,Πετρέλαιο. -Εξοικονόμηση ενέργειας - σοβαρή βελτίωση της αποδοτικότητας β) Για την Εξοικονόμηση και την Ορθολογική χρήση ενέργειας πρέπει να καθοριστούν: -Διαφανής καθορισμός των συνιστωσών του πραγματικού κόστους και εξαντλητική προσπάθεια για τη βέλτιστη και απεικόνισή τους στα τιμολόγια των καταναλωτών. -Αποδοτική χρήση της ενέργειας,κίνητρα για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων και των προδιαγραφών του εξοπλισμού στον τομέα της ενέργειας. -Ρύθμιση και εκσυγχρονισμός των αγορών με μοναδική επιδίωξη τη μείωση των τιμολογίων της ενέργειας -Βέλτιστη επιλογή και απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα με αιχμή τις ΑΠΕ, ωστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα των πόρων και να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. - Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή καθαρής ενέργειας χαμηλής εκπομπής ανθρακούχων αερίων, ορθολογική χρήση της ενέργειας, βελτίωση της ευστάθειας του συστήματος και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. γ) Προστασία του Περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. -Προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ΗΕ, στη ψύξη και τη θέρμανση,συμβάλλοντας στη δραστική μείωση των ρύπων και των αερίων. - Υποκατάσταση του πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών από βιοκαύσιμα, ΦΑ, και ηλεκτροκίνητικότητα, με αιχμή τις μεταφορές του Δημόσιου τομέα και των αστικών συγκοινωνιών - Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στον τριτογενή τομέα. -Μείωση του μέσου όρου εκπομπών ρύπων και αερίων GHG ανά μονάδα παραγόμενης ΗΕ με: -εισαγωγή νέων τεχνολογιών -μείωση καύσης πετρελαϊκών προϊόντων -εγκατάσταση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - Προώθηση της διείσδυσης του ΦΑ στον οίκιακό, στον τριτογενή τομέα, στις μεταφορές. - Υιοθέτηση επενδύσεων ΑΠΕ, μεγάλων και μικρών Υδροηλεκτρικών. δ) Συμβολή στην Εθνική Οικονομία και στο χαμηλό κόστος παραγωγής απαιτούνται: -ανάπτυξη υποδομών (αγωγών και αποθηκευτικών δεξαμενών) στο ΦΑ (LNG, NG, LPG). -επέκταση υποδομών δικτύων για τη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ και συντονισμού της με την κεντρική παραγωγή. -Ανάπτυξη διασυνδέσεων νησιών με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα, αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού των νησιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης και πόσιμου νερού. -Αποτελεσματική διασπορά παραγωγής ΗΕ για ισόρροπη κατανομή της επιβάρυνσης, των οφελημάτων και της περιφερειακής συνοχής. -επιτάχυνση των διαδικασιών ειδικών χωροταξικών σχεδιασμών και αντιγραφειοκρατικών απλουστεύσεων των αδειοδοτικών διαδικασιών για την ενέργεια στις ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά. -Έρευνες υδρογονανθράκων, καθορισμός ΕΟΖ. Εξέλιξη της ζήτησης. Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της χώρας με χρονικό ορίζοντα το 2020 με βάση την παρεταμένη ύφεση στις σημερινές συνθήκες της κρίσης είναι αστάθμητος. Οι αποκλίσεις από τους δεσμευτικούς στόχους μέχρι το 2020 ενδεχομένως να απορροφηθούν εξ αυτού του γεγονότος. Εξέλιξη της προσφοράς ενεργειακών πόρων Οι πρωτογενεις πηγές που προσφέρονται είναι τα στερεά καύσιμα και ειδικότερα ο λιγνίτης, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα του λιθάνθρακα μετά τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στη μεταφορά στην καύση και στη ρύπανση, το πετρέλαιο, το ΦΑ, το υδροδυναμικό, οι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική), η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και μόνο έρευνα στην πυρηνική ενέργεια που ως γνωστόν έχει αποκλιστεί από τις εθνικές επιλογές μια και η χώρα μας είναι γεμάτη σεισμογενή ρήγματα. Το Μείγμα των πηγών ηλεκτροπαραγωγής. Με βάση τις εκτιμήσεις η ζήτηση μέχρι το 2020 δεν θα ξεπεράσει τις 68.000 GWh. Το 2011 δεν ξεπέρασε τις 54.000 GWh. Αν συνυπολογιστεί και η εφεδρεία για την ευστάθεια του διασυνδεδεμένου συστήματος της τάξης του 10% η πρόσθετη απαιτουμένη ισχύς, μετά και τις προβλεπόμενες αποσύρσεις παλαιών μονάδων της ΔΕΗ καθώς και τις νέες υπό κατασκευή συμβολαιοποιημένες μονάδες Μεγαλόπολης και Αλιβερίου, δεν θα υπεβαίνει τα 5.000MW νέας συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Ως γνωστόν η ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας καλύπτονταν με τρία εναλλακτικά καύσιμα.Το περέλαιο, το ΦΑ και τον εγχώριο λιγνίτη. Η διατήρηση του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά δεν αποτελεί σήμερα συμφέρουσα επιλογή για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και πρέπει να περιοριστεί έως και να μηδενιστεί. Το ΦΑ έχει ξεπεράσει το όριο της ασφάλειας του εφοδιασμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μεγαλύτερο του 20%) και η χρήση του πρέπει να στραφεί προς τον οικιακό και τριτογενή τομέα με τη μορφή της άμεσης καύσης. Αντίθετα επιθυμητή, για την ίδια περίοδο, είναι η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από τις ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά και τις εισαγωγές-διασυνδέσεις. Ενδεχομένως η περίοδος 2015-2020 να εμφανίσει μικρή αύξηση της ζήτησης, κατά την περίοδο όμως αυτή είναι εφικτό να προσεγγιστούν οι στόχοι της εξοικονόμισης, της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ. Είναι προφανές ότι οι περιορισμοί που αντικειμενικά προβάλλονται στη χρήση των μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων συμβατικών καυσίμων, δημιουργούν μια στενότητα στην κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν είτε με προγραμματισμό νέων μονάδων λιγνίτη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είτε με την εντατική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ανοικτό είναι και το θέμα της κατασκευής μή φιλικών στη χώρα μας και στους πολίτες μονάδων λιθάνθρακα με αντιρρυπαντική πλέον τεχνολογία μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα,εφόσον εφαρμοστούν για εμπορική χρήση, το κόστος των οποίων δεν έχει εισέτι υπολογιστεί, αν και η τιμή του λιθάνθρακα παραμένει 15% φθηνότερη από όλα τα άλλα συμβατικά καύσιμα. Ανακεφαλαιώνοντας, το μείγμα στις σημερινές συνθήκες που αξιόπιστα μπορεί να καλύψει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής μας είναι: -λιγνιτικές μονάδες σε μειούμενο και τεχνολογικά υψηλό ει δυνατόν βαθμό, λόγω εξάντλησης και των κοιτασμάτων και της προσμέτρησης από το 2013 του κόστους των εκπομπών αερίων. -μονάδες ΦΑ σε ποσοστό που μπορεί να καλυφθεί, από τις εισαγωγές βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων, και η ασφάλεια του εφοδιασμού. -Υδροηλεκτρικές μονάδες σε ποσοστό που προσδιορίζεται από το αξιοποιήσιμο υδροδυναμικό. -αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες σε ποσοστό που υπαγορεύει η ευστάθεια του συστήματος και η ανάπτυξη των δικτύων,καθώς και ο συντονισμός αποκεντρωμένων και κεντρικών συστημάτων παραγωγής. -λιθανθρακικές μονάδες για να καλύψουν το τυχόν έλλειμμα των λιγνιτικών, εφόσον τελικά εκτιμηθεί, με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, για να ενταχθούν στο μείγμα καυσίμου ως παράγοντας βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού και της επάρκειας ενέργειας. - Ο ακριβής προγραμματισμός και προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής της κάθε μιας από τις παραπάνω πηγές στο σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι εύκολος, λόγω της λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς. Οι επενδύσεις άλλωστε αποφασίζονται ελεύθερα και από τους ιδιώτες παραγωγούς. Για αυτό επιβάλλεται ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός προγραμματισμός στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, για να μπορεί να απορροφήσει τυχόν ανισορροπίες που θα προκληθούν από τα ενεργειακά σχέδια των ιδιωτικών κεφαλαιούχων αν και εφόσον εμφανιστούν. Καθοριστικός στόχος η εξοικονόμηση: -Η βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγικότητα, στην απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας και σπουδαιότητας για την επίτευξη των στόχων και των υποχρεώσεων της χώρας στον ενεργειακό τομέα.Ειδικότερα η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας λειτουργεί καταλυτικά στη μείωση των εκπομπών των "αερίων του θερμοκηπίου", διότι με επένδυση ύψους μιας οικονομικής μονάδας στο τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας εξοικονομούνται δύο οικονομικές μονάδες στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού. ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2050 1.Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-70% έως το 2050 σε σχέση με το 2005 2.Ηλεκτροπαραγωγή 85-100% από ΑΠΕ με αξιοποίηση όλων των ώριμων τεχνολογιών 3.Συνολική διείσδυση των ΑΠΕ 60-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050 4.Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για σταθεροποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης 5.Αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και στη θέρμανση-ψύξη λόγω ηλεκτροκίνησης και χρήσης αντλιών θερμότητας στη θέρμανση-ψύξη 6.Σημαντική μείωση πετρελαιοειδών στις μεταφορές Ι.Χ αυτοκίνητα με κίνητρα προώθησης των υβριδικών και των αυτοκινήτων ανριρυπαντικής τεχνολογίας, χρήση των βιοκαυσίμων, ηλεκτροκινητικότητα. 7.Άυξηση χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές 30-35% μέχρι το 2050. 8.Άυξηση της ηλεκτροκινητικότητας στις μαζικές επιβατικές μεταφορές (Λεωφορεία)μικρής απόστασης έως 45% μέχρι το 2050,και σημαντική αύξηση των μέσων σταθερής τροχίας. 9.Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το σύνολο του κτηριακού αποθέματος και σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα. Κάθε κτήριο παραγωγός ενέργειας ΑΠΕ στο όλο δομημένο περιβάλλον 10.Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής, συντονισμός και αλληλεπίδραση με της μονάδες κεντρικής παραγωγής, ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, εξοικονόμηση ενέργειας από τη βελτίωση της κίνησης στο αστικό περιβάλλον. VI. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των προβλεπομένων από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο ενεργειακό σύστημα, και αξιοποίηση ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης σε επιλεγμένους κλάδους δραστηριότητας, ενέργειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός,αγροτικός. Ανάπτυξη επιλεγμένων υποδομών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, θερμομονώσεις, συστήματα θέρμανσης-ψύξης. Αξιοποίηση δυνατοτήτων ανάπτυξης εξαγωγικής προπάθειας στον ενεργειακό τομέα από ΑΠΕ. Αξιοποίηση πόρων από τα κοινοτικά ταμεία για προώθηση των επενδύσεων στην ενέργεια. Αξιοποίηση της ΔΕΗ ως κύριου φορέα ταχύρυθμης και ορθολογικής ανάπτυξης της ενεργειακής παραγωγής στο κεντρικό σύστημα και στην αποκεντρωμένη παραγωγή των ΑΠΕ για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών και την προώθηση εξαγωγών. φεδρικού δυναμικού ΗΕ.
-Ανάπτυξη διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσων και δικτύων στην ΗΕ, στο ΦΑ και στο πετρέλαιο
-Αυτονομία και επαρκή αποθέματα ασφαλείας σε λιγνίτες, ΦΑ,Πετρέλαιο.
-Εξοικονόμηση ενέργειας - σοβαρή βελτίωση της αποδοτικότητας
β) Για την Εξοικονόμηση και την Ορθολογική χρήση ενέργειας πρέπει να καθοριστούν:
-Διαφανής καθορισμός των συνιστωσών του πραγματικού κόστους και εξαντλητική προσπάθεια για τη βέλτιστη και απεικόνισή τους στα τιμολόγια των καταναλωτών.
-Αποδοτική χρήση της ενέργειας,κίνητρα για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων και των προδιαγραφών του εξοπλισμού στον τομέα της ενέργειας.
-Ρύθμιση  και εκσυγχρονισμός των αγορών με μοναδική επιδίωξη τη μείωση των τιμολογίων της ενέργειας
-Βέλτιστη επιλογή και απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα με αιχμή τις ΑΠΕ, ωστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα των πόρων και να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή καθαρής ενέργειας χαμηλής εκπομπής ανθρακούχων αερίων, ορθολογική χρήση της ενέργειας, βελτίωση της ευστάθειας του συστήματος και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
γ) Προστασία του Περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη.
-Προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ΗΕ, στη ψύξη και τη θέρμανση,συμβάλλοντας στη δραστική μείωση των ρύπων και των αερίων.
 - Υποκατάσταση του πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών από βιοκαύσιμα, ΦΑ, και ηλεκτροκίνητικότητα, με αιχμή τις μεταφορές του Δημόσιου τομέα και των αστικών συγκοινωνιών
- Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στον τριτογενή τομέα.
-Μείωση του μέσου όρου εκπομπών ρύπων και αερίων GHG ανά μονάδα παραγόμενης ΗΕ με:
-εισαγωγή νέων τεχνολογιών
-μείωση καύσης πετρελαϊκών προϊόντων
-εγκατάσταση  αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
- Προώθηση της διείσδυσης του ΦΑ στον οίκιακό, στον τριτογενή τομέα, στις μεταφορές.
- Υιοθέτηση επενδύσεων ΑΠΕ, μεγάλων και μικρών Υδροηλεκτρικών.
δ) Συμβολή στην Εθνική Οικονομία και στο χαμηλό κόστος παραγωγής απαιτούνται:
-ανάπτυξη υποδομών (αγωγών και αποθηκευτικών δεξαμενών) στο ΦΑ (LNG, NG, LPG).
-επέκταση υποδομών δικτύων για τη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ και συντονισμού της με την κεντρική παραγωγή.
-Ανάπτυξη διασυνδέσεων νησιών με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα, αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού των νησιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης και πόσιμου νερού.
-Αποτελεσματική διασπορά παραγωγής ΗΕ για ισόρροπη κατανομή της επιβάρυνσης, των οφελημάτων και της περιφερειακής συνοχής.
-επιτάχυνση των διαδικασιών ειδικών χωροταξικών σχεδιασμών και αντιγραφειοκρατικών απλουστεύσεων των αδειοδοτικών διαδικασιών για την ενέργεια στις ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά.
-Έρευνες υδρογονανθράκων, καθορισμός ΕΟΖ.

Εξέλιξη της ζήτησης.
Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της  χώρας με χρονικό ορίζοντα το 2020 με βάση την παρεταμένη ύφεση στις σημερινές συνθήκες της κρίσης είναι αστάθμητος.  Οι αποκλίσεις από τους δεσμευτικούς στόχους μέχρι το 2020 ενδεχομένως να απορροφηθούν εξ αυτού του γεγονότος.

Εξέλιξη της προσφοράς ενεργειακών πόρων
Οι πρωτογενεις πηγές που προσφέρονται είναι τα στερεά καύσιμα και ειδικότερα ο λιγνίτης, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα του λιθάνθρακα μετά τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στη μεταφορά στην καύση και στη ρύπανση, το πετρέλαιο, το ΦΑ, το υδροδυναμικό, οι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική), η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και μόνο έρευνα στην πυρηνική ενέργεια που ως γνωστόν έχει αποκλιστεί από τις εθνικές επιλογές μια και η χώρα μας είναι γεμάτη  σεισμογενή ρήγματα.

Το Μείγμα των πηγών ηλεκτροπαραγωγής.
Με βάση τις εκτιμήσεις η ζήτηση μέχρι το 2020 δεν θα ξεπεράσει τις 68.000 GWh. Το 2011 δεν ξεπέρασε τις 54.000 GWh. Αν συνυπολογιστεί και η εφεδρεία για την ευστάθεια του διασυνδεδεμένου συστήματος της τάξης του 10% η πρόσθετη απαιτουμένη ισχύς, μετά και τις προβλεπόμενες αποσύρσεις παλαιών μονάδων της ΔΕΗ καθώς και τις νέες υπό κατασκευή συμβολαιοποιημένες μονάδες Μεγαλόπολης και Αλιβερίου, δεν θα υπεβαίνει σε ισχύ τα 5.000MW νέας συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής.
Ως γνωστόν η ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας καλύπτονταν με τρία εναλλακτικά καύσιμα.Το περέλαιο, το ΦΑ και τον εγχώριο λιγνίτη.
Η διατήρηση του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά δεν αποτελεί σήμερα συμφέρουσα επιλογή για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και πρέπει να περιοριστεί έως και να μηδενιστεί.
 Το ΦΑ έχει ξεπεράσει το όριο της ασφάλειας του εφοδιασμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μεγαλύτερο του 20%) και η χρήση του πρέπει να στραφεί προς τον  οικιακό  και τριτογενή τομέα με τη μορφή της άμεσης καύσης.
 Αντίθετα επιθυμητή, για την ίδια περίοδο, είναι η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από τις ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά και τις εισαγωγές-διασυνδέσεις. Ενδεχομένως η περίοδος 2015-2020 να εμφανίσει μικρή αύξηση της ζήτησης, κατά την περίοδο όμως αυτή είναι εφικτό να προσεγγιστούν οι στόχοι της εξοικονόμισης, της βελτίωσης της αποδοτικότητας  και της μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ.
Είναι προφανές ότι οι περιορισμοί που αντικειμενικά προβάλλονται στη χρήση των μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων συμβατικών καυσίμων, δημιουργούν μια στενότητα στην κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν είτε με προγραμματισμό νέων μονάδων λιγνίτη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είτε με την εντατική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ανοικτό είναι και το θέμα της κατασκευής μή  φιλικών στη χώρα μας και στους πολίτες μονάδων λιθάνθρακα με αντιρρυπαντική πλέον τεχνολογία μετά τις τεχνολογικές εξελίξεις δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα,εφόσον εφαρμοστούν για εμπορική χρήση,  το κόστος των οποίων  δεν έχει εισέτι υπολογιστεί, αν και η τιμή του λιθάνθρακα παραμένει 15% φθηνότερη από όλα τα άλλα συμβατικά καύσιμα.
Ανακεφαλαιώνοντας, το μείγμα στις σημερινές συνθήκες που αξιόπιστα μπορεί να καλύψει τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής μας είναι:
-λιγνιτικές μονάδες σε μειούμενο και τεχνολογικά υψηλό ει δυνατόν βαθμό, λόγω εξάντλησης και των κοιτασμάτων και της προσμέτρησης από το 2013 του κόστους των εκπομπών αερίων.
-μονάδες ΦΑ σε ποσοστό που μπορεί να καλυφθεί, από τις εισαγωγές βάσει των μακροχρόνιων συμβάσεων, και η ασφάλεια του εφοδιασμού.
-Υδροηλεκτρικές μονάδες σε ποσοστό που προσδιορίζεται από το αξιοποιήσιμο υδροδυναμικό.
-αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες σε ποσοστό που υπαγορεύει η ευστάθεια του συστήματος και η ανάπτυξη των δικτύων,καθώς  και ο συντονισμός αποκεντρωμένων και κεντρικών συστημάτων παραγωγής.
-λιθανθρακικές μονάδες για να καλύψουν το τυχόν  έλλειμμα των λιγνιτικών, εφόσον τελικά αυτό εκτιμηθεί, με τη συναίνεση  των τοπικών κοινωνιών, για να ενταχθούν στο μείγμα καυσίμου ως παράγοντας βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού και της επάρκειας ενέργειας.
- Ο ακριβής προγραμματισμός και προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής της κάθε μιας από τις παραπάνω πηγές στο σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι  εύκολος, λόγω της λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς. Οι  επενδύσεις άλλωστε αποφασίζονται ελεύθερα και από τους ιδιώτες παραγωγούς.
Για αυτό επιβάλλεται ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός προγραμματισμός στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, για να μπορεί να απορροφήσει τυχόν ανισορροπίες που θα προκληθούν από τα ενεργειακά σχέδια των ιδιωτικών κεφαλαιούχων αν και εφόσον εμφανιστούν.

Καθοριστικός στόχος η  εξοικονόμηση:
-Η βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγικότητα, στην απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας και σπουδαιότητας για την επίτευξη των στόχων και των υποχρεώσεων της χώρας στον ενεργειακό τομέα.Ειδικότερα η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας λειτουργεί καταλυτικά στη μείωση των εκπομπών των "αερίων του θερμοκηπίου", διότι με επένδυση ύψους  μιας οικονομικής μονάδας στο τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας εξοικονομούνται δύο οικονομικές μονάδες στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού.

 ΙΙΙ.   ΣΤΟΧΟΙ   ΕΩΣ ΤΟ  2050

1.Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-70% έως το
2050 σε σχέση με το 2005

2.Ηλεκτροπαραγωγή 85-100% από ΑΠΕ με αξιοποίηση όλων των ώριμων τεχνολογιών

3.Συνολική διείσδυση των ΑΠΕ 60-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050

4.Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για σταθεροποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης

5.Αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και στη θέρμανση-ψύξη λόγω ηλεκτροκίνησης και χρήσης αντλιών θερμότητας στη θέρμανση-ψύξη

6.Σημαντική μείωση πετρελαιοειδών στις μεταφορές, Ι.Χ αυτοκίνητα με κίνητρα προώθησης των υβριδικών και των κινητήρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χρήση των βιοκαυσίμων, ηλεκτροκινητικότητα.

7.Άυξηση χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές 30-35% μέχρι το 2050.

8.Άυξηση της ηλεκτροκινητικότητας στις μαζικές επιβατικές μεταφορές (Λεωφορεία)μικρής απόστασης έως 45% μέχρι το 2050,και σημαντική αύξηση των μέσων σταθερής τροχίας.

9.Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το σύνολο του κτηριακού αποθέματος και σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα. Κάθε κτήριο παραγωγός ενέργειας  ΑΠΕ, στο όλο δομημένο περιβάλλον

10.Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής, συντονισμός και αλληλεπίδραση με τις μονάδες κεντρικής παραγωγής, ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, εξοικονόμηση ενέργειας από τη βελτίωση της κίνησης στο αστικό περιβάλλον.

VI. ΠΟΡΟΙ   ΚΑΙ   ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των προβλεπομένων από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο ενεργειακό σύστημα, και αξιοποίηση ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης σε επιλεγμένους κλάδους δραστηριότητας, ενέργειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός,αγροτικός.

Ανάπτυξη επιλεγμένων υποδομών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, θερμομονώσεις, συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων ανάπτυξης εξαγωγικής προπάθειας στον ενεργειακό τομέα από ΑΠΕ.
Αξιοποίηση πόρων από τα κοινοτικά ταμεία για προώθηση των επενδύσεων στην ενέργεια.
Αξιοποίηση της ΔΕΗ ως κύριου φορέα ταχύρυθμης και ορθολογικής ανάπτυξης της ενεργειακής παραγωγής στο κεντρικό σύστημα και στην αποκεντρωμένη παραγωγή των ΑΠΕ για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών και την προώθηση εξαγωγών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου