Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Νέα ενεργειακή προοπτικήΣενάρια έρευνας στην ενέργεια στο επίπεδο της Ε.Ε, επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις στρατηγικές απεξάρτησης από τον άνθρακα στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Δέκα διαρθρωτικές αλλαγές, με συνδυασμένα σενάρια, συγκροτούν την προοπτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα το 2020, 2030 και πέραν.

1.Η απεξάρτηση από τον άνθρακα είναι δυνατή και λιγότερο δαπανηρή σε μακροπρόθεσμη βάση. Θα μπορούσε το 2050 να αντιπροσωπεύει κόστος  σε ποσοστό λιγότερο από το 14,6% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε σύγκριση με το 10,5% του 2005.


2. Κατά τη μετάβαση από το σημερινό σύστημα ενέργειας σε ένα νέο απεξαρτημένο από τον άνθρακα, με  υψηλό κόστος καυσίμων και μεγάλο λειτουργικό κόστος, μπορούμε να περάσουμε σε ένα σύστημα ενέργειας, που θα βασίζεται σε υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες και χαμηλότερο κόστος καυσίμων. Αυτό θα οφείλεται και στο γεγονός ότι σημαντικά μερίδια των σημερινών δυνατοτήτων ενεργειακού εφοδιασμού θα οδηγούνται στο τέλος της ζωής τους. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι η συνολική επένδυση μόνο για το δίκτυο θα ανέλθει περίπου στα 1,5-2,2 τρισεκατομμύρια € μέχρι το 2050. Το μέσο κόστος κεφαλαίου του ενεργειακού συστήματος θα αυξηθεί σημαντικά από τις επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής, δίκτυα, βιομηχανικό εξοπλισμό ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, έξυπνους μετρητές, πιο αποτελεσματικά μονωτικά υλικά, οχήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συσκευές για την αξιοποίηση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή θερμότητα και φωτοβολταϊκά), την ανθεκτική κατανάλωση ενεργειακών υλικών, τις θερμομονώσεις του κτιριακού αποθέματος,  με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση στους τομείς μεταποίησης, των υπηρεσιών, των κατασκευών των μεταφορών, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Κατά μια εκτίμηση θα υπερβεί τα 5,5 τρισεκατομμύρια Ευρώ

3. Όλα τα σενάρια δείχνουν τον πολύ μεγαλύτερο ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον η ηλεκτρική ενέργεια, διπλασιάζοντας το μερίδιό της στην τελική ζήτηση ενέργειας κατά 35-40% σε σχέση με σήμερα και θα συμβάλλει στην απεξάρτηση από τον άνθρακα στις μεταφορές και στη θέρμανση-ψύξη, ενώ θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 65% της ενεργειακής ζήτησης στα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, με στόχο την απεξάρτηση από τον άνθρακα κατά 60-65% το 2013 και 95-99% το 2050.

4. Τα περισσότερα σενάρια δείχνουν ότι η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί μέχρι το 2030 και στη συνέχεια επιβραδύνεται  λόγω του υψηλού κόστους του κεφαλαίου, την ανάπτυξη της αποθήκευσης και τη μεγέθυνση των ΑΠΕ που η συνολική δυναμικότητά τους, προς το 2050, θα είναι διπλάσια της παραγωγής ενέργειας από τις άλλες πηγές. Το σενάριο της υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και τις χαμηλότερες τιμές προμήθειας των τεχνολογιών στον ηλεκτρισμό μέσω ΑΠΕ, δείχνει βελτίωση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στο 65% της κατανάλωσης σε σχέση με το σημερινό  20%.

5. Οι δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια,συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών,θα αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο των δαπανών των νοικοκυριών, που θα ανέλθει στο 16% το 2030 και θα μειωθεί στη συνέχεια στο 15% το 2050. Αυτή η τάση θα είναι επίσης σημαντική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος καυσίμων, καθώς και το κόστος του κεφαλαίου, όπως και τα έξοδα για την αγορά πιο αποδοτικών οχημάτων, συσκευών και ανακαινίσεων κατοικιών που θα μειωθούν  με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τα πρότυπα και τους καινοτόμους μηχανισμούς, που θα εισαχθούν για να επιταχύνουν την εισαγωγή των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να επιτευχθεί  σε όλα τα σενάρια απεξάρτησης από τον άνθρακα. Η πρωτογενής ζήτηση  με την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας θα μειώνεται κατά ένα εύρος 16-20% έως το 2030 και 32%-41%  έως το 2050, σε σύγκριση με τις αιχμές της περιόδου 2005-2006.

7. Το μερίδιο των ΑΠΕ θα αυξάνεται σημαντικά σε όλα τα σενάρια, με στόχο την ανάπτυξη τουλάχιστον στο 55% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2050. Το μερίδιο των ΑΠΕ μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 64% το 2050 και σε ένα σενάριο υπερυψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, που θα περιλαμβάνει σημαντικές αποθηκεύσεις ηλεκτρικής ενέργειας, να προσεγγίσει  το 97%.

8. Η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS) σε ένα υψηλό ποσοστό 32%, θα συμβάλλει σημαντικά στα περισσότερα σενάρια, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρόλο, στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

9. Η πυρηνική ενέργεια θα συνεχίζει να έχει  συμβολή στη διαδικασία μετασχηματισμού της ενέργειας σε εκείνα τα κράτη μέλη (π.χ Γαλλία) που το επιδιώκουν και συνεχίζουν να τη χρησιμοποιούν υπό όρους, επειδή  παραμένει ως μια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χαμηλού κόστους ανεξαρτήτως του υψηλού κινδύνου που την συνοδεύει.

10. Αλληλεπίδραση αποκεντρωμένων και κεντρικών  ενεργειακών συστημάτων. Στο νέο ενεργειακό σύστημα, απαιτείται μια νέα διαμόρφωση της σχέσης των αποκεντρωμένων και των κεντρικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να αναπτυχθούν αποκεντρωμένα και οριζόντια ανεπτυγμένα συστήματα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας που θα προωθούνται σε δημοτικό, τοπικό και κτηριακό επίπεδο σε συνεργασία με τις υπάρχουσες μεγάλες καθετοποιημένες και συγκεντρωμένες θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με ΦΑ, και Συμβατικά Καύσιμα.

Εν κατακλείδι αξίζει να επισημανθεί πρώτον ότι το ενεργειακό σύστημα της Ε.Ε απαιτεί υψηλά επίπεδα επενδύσεων, ακόμη και εν απουσία των φιλόδοξων προσπαθειών απεξάρτησης από τον άνθρακα. Δεύτερον, τα σενάρια δείχνουν ότι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ενέργειας θα φέρει υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και νέες θέσεις εργασίας. Τρίτον, η απεξάρτηση από τον άνθρακα μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη ως ένα πρώιμο και πρωτοπόρο βήμα στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενέργεια. Τέταρτον βοηθάει στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και στην έκθεση στη μεταβλητότητα των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Πέμπτον φέρνει σημαντική απορρύπανση του αέρα και κοινά οφέλη στη υγεία του ανθρώπου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι αυτονόητο ότι την προοπτική αυτή οφείλει να την ακολουθήσει και η Ελλάδα, χώρα πλούσια σε ενεργειακούς πόρους, που ευνοούν σημαντικά αυτήν την επιλογή της καθαρής, ασφαλούς, και σχετικά φθηνής παραγωγής ενέργειας, με δραστική μείωση της εξάρτησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας.            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου